Odpady

 • odborný dohled nad nakládáním s odpady
 • výkon funkce odpadového hospodáře
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování ročního hlášení o odpadech
 • zpracování hlášení pro statistický úřad
 • zajištění souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování interních předpisů
 • zpracování žádosti o upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • zpracování písemných informací o vlastnostech odpadů předávaných do zařízení k nakládání s odpady
 • zpracování základních popisů odpadů předávaných přímo na skládku
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zpracování žádosti o provoz zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů
 • zpracování provozních řádů zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů
 • školení zaměstnanců
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách