Vodní hospodářství

 • odborný dohled nad nakládáním s látkami závadnými vodám
 • sledování plnění rozhodnutí vodohospodářských orgánů
 • zpracování žádostí o vodoprávní povolení
 • zpracování hlášení pro vodní bilanci
 • zpracování poplatkového hlášení/přiznání za odběr podzemní a povrchové vody
 • zpracování poplatkového hlášení/přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • zpracování havarijních plánů
 • zpracování provozních řádů
 • provádění odběru vzorků odpadních vod
 • školení zaměstnanců
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách