Chemické látky a směsi

  • odborný dohled nad nakládáním s chemickými látkami a směsmi
  • výkon funkce odborně způsobilé osoby pro práci s látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické
  • zpracování „písemných pravidel pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi"
  • aplikace nové evropské chemické legislativy do firemní praxe (REACH, CLP)
  • přepracování bezpečnostních listů dle platné legislativy ČR a EU
  • provedení předregistrace látek dle REACH
  • posouzení objektu dle zákona o prevenci závažných havárií
  • zpracování interních předpisů
  • školení zaměstnanců
  • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách