Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zavedení funkčního systému BOZP dle legislativních požadavků.

 • Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace
 • Vyhledávání a hodnocení pracovních rizik
 • Kategorizace prací
 • Určení technických a organizačních opatření
 • Místně bezpečnostně provozní předpisy
 • Provozní řády strojů, zařízení a ostatní interní předpisy v oboru BOZP
 • Zavedení systému HACCP
 • Evidence pracovnělékařských služeb a prohlídek
 • Evidenci pracovních úrazů
 • Ohlašování pracovních úrazů
 • Šetření pracovních úrazů s učiněným opatřením
 • Odborné poradenství ve vybavení pracoviště prvky první pomoci
 • Vypracování traumatologického plánu
 • Vedení knihy kontrol BOZP
 • Pravidelné preventivní kontroly objektů v majetku či užívání zadavatele, z hlediska BOZP, včetně zápisů se specifikací zjištěného stavu a předkládání návrhů opatření
 • Roční prověrky BOZP na pracovištích
 • A další dokumenty, které musíte zpracovávat, vést a aktualizovat
 • Audit systému BOZP u zadavatele před nahlášenou kontrolou OIP, hygienické stanice apod.
 • Audit BOZP u zadavatele na vyžádání (např. při změně dodavatele, při zvýšení počtu pracovních úrazů, při změně technologie apod.)
 • Účast na kontrolách prováděných pracovníky státního odborného dozoru v oblasti BOZP
 • Jednání s krajskou hygienickou stanicí
 • Jednání s oblastním inspektorátem
 • Provádění namátkových kontrol pracovišť zákazníka na:
  • alkohol, drogy
  • používání OOPP
  • kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatele v místě bydliště

Zavedení systému ISO

Zavádíme a certifikujeme management dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008, ISO/ IEC 27001:2014 a dalších specifických norem. Naše spolupráce provede klienty všemi nástrahami spojenými se získáním akreditovaných certifikátů těchto norem. To vše za přijatelné ceny a garantované vysoké kvalitě.