Obchodní podmínky RevizeVM & 1bozp s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi společností RevizeVM & 1bozp s.r.o. se sídlem Průmyslová 2209, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 05816122 vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 98267 (dále jen poskytovatel) a objednavatelem služeb (dále jen klient), společně též jako smluvní strany.
Smluvní vztah vzniká předáním nebo zasláním písemné objednávky (osobně, e-mailem nebo poštou), nebo na základě písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.
Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem smluvního vztahu mezi smluvními stranami.
Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit specifikacemi smlouvy, případně zák. č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem (dále jen občanský zákoník).

2. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je dodávka služeb v oblasti BOZP a PO (dále jen Služba) uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh nebo na objednávce.

3. Cena

Cena Služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v uzavřené smlouvě anebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření smlouvy nebo přijetím objednávky od klienta, případně konečnou cenovou kalkulací předloženou poskytovatelem před přijetím objednávky.
Společnost poskytovatele je registrovaným plátcem DPH. Smluvní ceny jsou proto navýšené o platnou sazbu daně z přidané hodnoty.
Ceny v ceníku jsou bez DPH.

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta Služeb se stanoví smluvně. Není-li ve smlouvě uvedena četnost návštěv pracovníka poskytovatele, odvíjí se tato od ústní dohody stran, od rizik nebo začlenění provozovaných činností:

 • nevýrobní provozy min. 1x za 3 měsíce
 • výrobní provozy min. 1x za 2 měsíce
 • výrobní i nevýrobní provozy s provozem vyhrazených technických zařízení (VTZ) nebo s rizikovými pracovišti (kategorie III. a IV. – podle rozhodnutí KHS) min. 1x měsíčně
 • provozy začleněné se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím min. 1x za 3 měsíce

Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby klienta a možností poskytovatele.
U zakázek vyžadujících zpracování zvláštní dokumentace (např. provozní řády specifických pracovišť) je klient povinen do 1. pracovního týdne od potvrzení přijetí objednávky dodat poskytovateli podklady pro zpracování.
U kontrol Státního dozoru (OIP, KHS, HZS, TIČR) nebo jiných kontrolních orgánů (např. odborové svazy) je klient povinen o ohlášení kontroly neprodleně informovat poskytovatele s uvedením údajů o kontrolním orgánu a jeho personálním zastoupení (inspektor/ka), aby pracovník poskytovatele zajistil potřebnou agendu a kontrolu pracovišť. Pokud k této informovanosti poskytovatele bez zbytečného odkladu nedojde, nenese poskytovatel odpovědnost za průběh a výsledek kontroly.
O každé mimořádné události – nehodě, požáru, pracovním úrazu (vyjma drobných poranění) je klient povinen neprodleně informovat poskytovatele, aby pracovník poskytovatele zajistil potřebnou agendu - zejména vyšetření okolností události, zpracování Záznamu o úrazu apod. dle platných předpisů. Pokud k této informovanosti poskytovatele bez zbytečného odkladu nedojde, nenese poskytovatel odpovědnost za správnost zpracování.

5. Platební podmínky

Klient se zavazuje uhradit za dodané Služby sjednanou cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení a jiné.

Způsoby úhrad za Zboží a Služby:

 • platbou v hotovosti
 • platbou na dobírku
 • zálohovou platbou předem
 • platbou po dodání Služeb (fakturace)

Úhrada dle bodu 5.2.3. a 5.2.4. je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.
Splatnost faktury je do 15 dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet poskytovatele.
Pro případ prodlení klienta s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z dohodnuté ceny, a to za každý započatý den prodlení.
Vzniknou-li v době trvání prodlení klienta s platbou důvody k zahájení řízení o postihu klienta, není poskytovatel vázán zárukou za postih.
Poskytovatel může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a klient je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.
Cena za dodané Služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky klienta, kterou má vůči poskytovateli nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Vždy k prvému lednu každého roku bude realizován nárůst měsíčních plateb o procento inflace za předcházející kalendářní rok, stanovené Českým statistickým úřadem. Navýšení bude vypočítáváno ze smluvní ceny v této smlouvě.
Doprava pracovníků poskytovatele je zahrnuta v celkové paušální částce uvedené ve smlouvě. Pokud bude klient vyžadovat zvláštní a mimořádné návštěvy spojené s dopravou, budou tyto náklady fakturovány nad rámec smlouvy.
Při hodinové sazbě se započítává jako výkon poskytovatele každá započatá hodina práce.

6. Ostatní podmínky

Klient se zavazuje:

 • vedoucí pracovníci na všech pracovištích musí respektovat a plnit požadavky bezpečnostního technika poskytovatele
 • umožnit prostudování stávající dokumentace BOZP a PO pracovníkům poskytovatele a dodat firemní desky pro uložení dokumentace
 • určit zaměstnance, z řad hospodářského vedení, pro styk s pracovníky poskytovatele a vybavit jej potřebnými pravomocemi
 • přidělit místo (skříňku) pro ukládání stávající a nově zpracované dokumentace, stolek a židli pro kancelářskou práci pracovníka poskytovatele
 • na návrh poskytovatele postihovat v odůvodněných případech porušování předpisů o BOZP a PO dle vlastních interních předpisů nebo Zákoníku práce
 • zajistit průběžnou informaci o nových nástupech a na vyžádání předložit k nahlédnutí výpis zaměstnanců
 • umožnit pracovníkům poskytovatele požadovat odstranění závad většího rozsahu od vedoucích pracovníků, kterým toto přísluší, nebo požadovat odstranění odloženého materiálu v únikových cestách, před rozvaděči a uzávěry energie, ručními hasicími přístroji, nástupovými plochami atd.
 • vytvářet podmínky a organizačně zajistit školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a PO a školení členů požárních hlídek - místnost, uvolnění
 • vytvořit podmínky (po dohodě) pro provedení cvičného požárního poplachu
 • umožnit jednání se statutárním orgánem klienta je-li:
 • nutno projednat způsob odstranění hrubých závad
 • nutno zprostředkovat služby, které nejsou standardem smluvní dodávky
 • potřeba podpisu na některý z vyhotovených dokladů
 • nutno řešit opakovanou a neřešenou nekázeň zaměstnanců klienta
 • nutno zastavit případné maření výsledků práce poskytovatele
 • v ostatních případech nutné rozhodnutí statutárního zástupce klienta
 • nutno podepisovat předložené záznamy z kontrol
 • včas předložit k nahlédnutí, či prostudování písemnosti nebo jiné dokumenty týkající se BOZP nebo PO, kterými je nutno se zabývat
 • uhradit poskytovateli finanční náklady na materiál (bezpečnostní tabulky, provozní deníky, průkazy, tiskopisy, kopírování, apod.) spotřebovaný pro klienta – po převzetí určeným pracovníkem

Dokumentace dodaná v rámci smluvního vztahu poskytovatelem je vlastnictvím klienta. Autorská práva k plnému znění zpracovaných dokumentů jsou vlastnictvím společnosti poskytovatele, bez jeho písemného souhlasu není dovoleno poskytnout dokumenty třetím stranám.

Statutární orgán klienta – prohlašuje jménem svým i jménem zaměstnanců klienta, že budou respektována práva na autorství u dodaných dokumentů poskytovatelem a tyto dokumenty nebudou dále šířeny bez souhlasu poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje, že bude zaručovat mlčenlivost o získaných nebo poskytovaných informacích, výpovědích a předaných písemnostech.
Klient je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech a dále o zamýšlených nebo připravovaných akcích, které souvisí s BOZP a PO – výstavba, změna užívání, zněna nebo zavádění nových technologií, změny vnějších nebo vnitřních komunikačních systémů, svařování v nebezpečných prostorech atd.
Poskytovatel nenese odpovědnost za kvalitu dokumentace, která nebyla jím zpracovaná nebo byla na žádost klienta, přes upozornění a poučení zpracovatele o nevhodnosti takové změny, změněna podle požadavků klienta.
Poskytovatel neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Služeb v důsledku vyšší moci. Poskytovatel bude v takovém případě informovat klienta osobním, telefonickým nebo písemným sdělením o náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Služeb v dohodnuté lhůtě. Klientovi tímto nevzniká vůči poskytovateli žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
Poskytovatel přebírá odpovědnost za plnění předmětu smlouvy v plném rozsahu po implementaci systému organizace BOZP a PO, nejdéle po třech měsících od podepsání smlouvy.
Odpovědnost poskytovatele za vady Služeb se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Odpovědnosti se poskytovatel zprostí, neuplatní-li klient vady Služeb nebo předmětů (dokumentace), a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito Podmínkami.
Klient je povinen při převzetí Služeb si dodaný předmět (dokumentaci) zkontrolovat a uplatnit případné zjevné vady písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí Služby, skryté vady nejpozději do 6 měsíců. Správnost zpracovaných dokumentů potvrzuje svým podpisem statutární orgán klienta nebo jím pověřený pracovník odpovědný za příslušnou oblast (BOZP, PO). Jiné vady dodávky služeb musí být reklamovány bezodkladně, jinak na ně nebude brán zřetel.
Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou aplikací navržených předpisů nebo jejich nerespektováním.
Uplatnění vad klientem nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.
Při nepřevzetí hotové zakázky (např. zpracované dokumentace), je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty celkové zakázky a to na základě vystavené faktury ze strany poskytovatele.

7. Výpověď a odstoupení od smlouvy

Oboustranně lze smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, běžící od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď musí být provedena písemnou formou s prokazatelným předáním. V případě trvání dluhu může poskytovatel vypovědět smlouvu okamžitě, přičemž za výpovědní lhůtu se považuje zbytek dnů v měsíci, kdy byla výpověď podána. Poskytovatel v průběhu této doby předá klientovi kompletní dokumentaci, včetně přehledu všech důležitých údajů, tak, aby bylo možno na činnost poskytovatele okamžitě navázat. Výpovědí smlouvy nejsou dotčena práva na finanční vyrovnání.
Při porušení smlouvy nebo těchto Podmínek, v případě, že ani po písemném upozornění smluvní strana nesplní dohodnuté povinnosti, může strana druhá vypovědět smlouvu, a to písemně se 14-ti denní lhůtou k předání převzaté agendy a zajištění kontinuity. Náhrada škody tím není dotčena.
Poskytovatel je oprávněný odstoupit od smlouvy v případě, že je klient v prodlení s platbou faktur déle než 3 měsíce nebo neuhradí tři po sobě jsoucí faktury vystavené poskytovatelem a uplyne doba splatnosti poslední (třetí) z nich. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva na finanční vyrovnání.
Dále je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li klient soustavně jeho doporučení, a nevykazuje potřebnou součinnost k zajištění oblastí BOZP a PO v souladu s pokyny poskytovatele. Odstoupením od smlouvy podle tohoto bodu nejsou dotčena práva na finanční vypořádání, avšak poskytovatel se zbavuje odpovědnosti za škody nebo postih klienta vzniklý v důsledku nerespektování jeho doporučení klientem.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem.
Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a o.s.ř., tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Okresním soudem Brno - město v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Krajským soudem v Brně i v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (klient nebo poskytovatel) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (klienta nebo poskytovatele) a adresát (klient nebo poskytovatel) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (klient nebo poskytovatel) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Ochrana osobních údajů

Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním konzultace, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti RevizeVM & 1bozp s.r.o..
Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.
Společnost RevizeVM & 1bozp s.r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2018