Etický kodex

Jednáme profesionálně. Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno firmy i našich klientů. Respektujeme lidi a prostředí kolem nás. Chováme se zodpovědně vůči společnosti. Spolupracujeme s kolegy a vymýšlíme lepší cesty k dosažení cílů. Vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme. Toto jsou základní zásady filosofie firmy, které jsou vyzvednuty v Etickém kodexu.

za-cim-stojime

Uplatňování firemních hodnot v praxi

pyramida

Usiluj o dokonalost.
Hodnota a kvalita našich služeb překonává očekávaní našich klientů. Dokonalosti dosahujeme důrazem na inovační přístup, učení se a motivaci.

Rozvíjej týmovou práci.
Nejlepších výsledků dosahujeme spoluprací s kolegy a s klienty. Základem kvalitní týmové práce jsou dobré vztahy, vzájemný respekt a schopnost sdílet.

Podporuj prvenství.
Jsme vždy o krok napřed – při práci s klienty a se zaměstnanci i při hledání nových nápadů a myšlenek. Předpokladem prvenství je odvaha, vize a osobní integrita.

Etický kodex

RevizeVM & 1bozp s.r.o. je ryze český subjekt. Poskytujeme poradenské služby veřejným i soukromým organizacím a společnostem v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Vážíme si toho, že svou prací pomáháme zvyšovat transparentnost, důvěryhodnost
a zásadovost obchodních aktivit. Chceme-li být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet
a zdokonalovat – jako jednotlivci i jako celá organizace. K tomu nám pomáhají naše základní hodnoty – dokonalost, týmová práce a prvenství.

Při své práci se vždy řídíme profesními standardy, zákony a dalšími právními normami jakož i vnitřními předpisy. Tato pravidla ale nemohou postihnout veškeré situace, jež mohou při naší práci nastat. Proto jsme vytvořili Etický kodex, který platí pro všechny zaměstnance a partnery. Kodex vychází z našich hodnot, pomáhá nám je realizovat v každodenní praxi a přispívá k naplnění principů RevizeVM & 1bozp.
Každý náš zaměstnanec je povinen dobře znát pravidla obsažená v Etickém kodexu i hodnoty, z nichž tato pravidla vycházejí, a rozumět jejich významu. To však nestačí – je nutné chápat a dodržovat nejen literu, ale i ducha tohoto Kodexu a podporovat v tom i ostatní. Každý z nás by se proto měl při jakýchkoli pochybnostech a nejasnostech poradit s osobou zodpovědnou za oblast etiky.

Ačkoli Etický kodex poskytuje řadu pravidel a doporučení týkajících se zásad osobní integrity a etického jednání v pracovním životě, nemůže postihnout všechny situace, do nichž se každý z nás může dostat. Nemůže nahradit naši osobní odpovědnost, povinnost užívat vlastní úsudek a v případě potřeby se poradit o vhodném chování a postupu. Je také třeba využívat i další informační zdroje a podpory kolegů. Naše síla spočívá ve schopnosti sdílet znalosti a zkušenosti.

Zachovat dobré jméno RevizeVM & 1bozp

Naši klienti a zaměstnanci spoléhají na odborné kvality a důvěryhodnost a tyto vlastnosti jsou základem naší profesionální pověsti. Je naší povinností jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno společnosti.

Chceme pracovat pouze pro klienty, jimž můžeme nabídnout dostatečně kvalitní služby, kteří si cení spolupráce s námi a jejichž působení je v souladu se zákony i morálními zásadami.

Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce, měl by zpravidla vyjadřovat jen stanoviska společnosti RevizeVM & 1bozp a nikoli své vlastní postoje.

Veškerý majetek RevizeVM & 1bozp a jeho klientů, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, používáme zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy přitom dodržujeme zákony a oprávněný účel využití.

Jednat profesionálně

Odborné služby poskytujeme v souladu s pravidly a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Nabízíme pouze služby, které jsme schopni poskytnout, a snažíme se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali.

Chceme být nejúspěšnější, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad.

Plníme své smluvní povinnosti, informujeme své klienty pravdivě a za své služby si účtujeme přiměřenou cenu.

Respektujeme důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců i dalších obchodních partnerů. Pracujeme v souladu s platnými právními předpisy, směrnicemi a profesními standardy, a vždy zachováváme příslušný stupeň důvěrnosti a soukromí.

Vyvarujeme se střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat, a známe opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran, pak tato opatření provedeme.

Chráníme svou nezávislost. Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby. Snažíme se tak zabránit tomu, aby naše nezávislost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naši objektivitu nebo vyvolat takové zdání.

Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, přijímali, nabízeli, slibovali nebo dávali úplatky. Tento zákaz zahrnuje i drobné oficiální platby za urychlení administrativního procesu, pokud nejsou dopředu výslovně povoleny.

Vzájemný respekt

Se svými spolupracovníky, klienty a všemi obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile.
Ceníme si různorodosti svých pracovníků a považujeme ji za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat a rozšiřovat.
Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace, odplaty a obtěžování na pracovišti.
Snažíme se vyvažovat pracovní vytížení a soukromý život a pomáhat v tom i ostatním.
Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností a dovedností.
Dbáme na bezpečné pracovní prostředí.

Společenská zodpovědnost

Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na obchodních činnostech, které tato práva porušují.
Jednáme zodpovědně vůči společnosti a snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí.
Usilujeme o to, aby škodlivé dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší.
Podporujeme charitativní a vzdělávací aktivity a veřejně prospěšnou činnost.
Pomáháme bojovat proti korupci a finanční kriminalitě v mezinárodním i místním měřítku.

Naše zodpovědnost

Etický kodex RevizeVM & 1bozp stanoví, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou při výkonu naší práce nastat. Přiložený Pomocník pro etické rozhodování je doplňkem Etického kodexu a slouží jako návod pro řešení konkrétních problémů.

Každý z nás je povinen důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex, další závazná pravidla a podporovat v tom i ostatní. Pokud se dozvíme o porušení Etického kodexu nebo budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě.

Proti osobám, které poruší Etický kodex nebo jiná závazná pravidla, bude zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě mohou být propuštěni ze zaměstnání. Disciplinární opatření se vztahují rovněž na osoby, které nařídí či schválí porušení těchto pravidel, nebo které o takovém porušování ví a přesto neprodleně nepodniknou kroky k jeho nápravě.

Chceme, aby jednotliví členové společnosti RevizeVM & 1bozpvzájemně spolupracovali a pomáhali si při dosahování společných obchodních cílů.

Pomocník pro etické rozhodování

Při rozhodování o tom, jak v určité situaci postupovat, vám pomohou tato doporučení a otázky:

Uvědomte si, že určité události, rozhodnutí nebo situace mohou být problematické.
Máte udělat něco, co by podle vašeho názoru mohlo být nesprávné? Je vám známo, že zaměstnanci či klienti RevizeVM & 1bozp možná jednali nezákonně nebo neeticky? Musíte se rozhodnout a nejste si jisti, co je správné z etického hlediska?

Dobře si promyslete, co můžete udělat.
Shrňte a vyjasněte si svůj problém. Upřesněte si, v čem spočívá vaše dilema. Zvažte jednotlivé možnosti řešení a jejich důsledky. Uvažte, koho se vaše rozhodnutí dotkne. Porad'te se s ostatními.

Rozhodněte o dalším postupu.
Ujasněte si míru své zodpovědnosti. Přehodnoťte všechny podstatné skutečnosti a informace. Vezměte v úvahu příslušná pravidla RevizeVM & 1bozp a profesní standardy. Vyhodnoťte možná rizika a pokuste se je minimalizovat. Promyslete si nejvhodnější postup. Porad'te se s ostatními.

Znovu zvažte své rozhodnutí.
Ještě jednou si přečtěte Otázky k zamyšlení. Posuďte své rozhodnutí vzhledem k hodnotám RevizeVM & 1bozp. Ujistěte se, že jste zohlednili pravidla RevizeVM & 1bozp, zákony
i profesní standardy. Zjistěte, jaký mají ostatní názor na vaše řešení.

Jednejte rozhodně.
Sdělte zainteresovaným stranám své rozhodnutí a důvody, které vás k němu vedly. Poučte se ze zkušeností, které při tom získáte. Informujte o úspěšných řešeních své kolegy.

Souhrn etických otázek k zamyšlení

1. Je mé jednání profesionální a v souladu se standardy RevizeVM & 1bozp
2. Je správné?
3. Je v souladu se zákony?
4. Může mít negativní důsledky pro mne nebo pro RevizeVM & 1bozp?
5. Koho se může mé jednání dotknout (kolegů, klientů, mne samotného...)?
6. Styděl bych se, kdyby se o mém jednání dozvěděli ostatní?
7. Mohu najít řešení, které by nebylo eticky sporné?
8. Jak bych se cítil, kdyby se o mém jednání psalo v tisku?
9. Co by si o mém jednání mysleli lidé, které respektuji?
10. Mohl bych v noci klidně spát?